Regulamin świadczenia usług Termini

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres, zasady oraz warunki korzystania z aplikacji Termini.app.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 26.03.2021 r.
 3. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja jest warunkiem korzystania z aplikacji Termini.app.

§2 Definicje

 1. Aplikacja – system informatyczny Termini wspierający rynek usług medycznych, umożliwiający dopasowanie terminów wizyt w oparciu o oszacowany czas trwania konsultacji/badania, tworzenie grafików wizyt oraz wstępne diagnozy w oparciu o wywiad elektroniczny.
 2. Dostawca Usługi – Termini Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi (90-521), ul. Wólczańska 125, NIP: 7272843354, REGON: 386367017, KRS: 0000847444 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847444, NIP 727843354, kapitał zakładowy w wysokości 10.000zł. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@Termini.app oraz pisemnie na adres: 90-521 Łódź, ul. Wólczańska 125.
 3. Usługa – udostępnienie Aplikacji w modelu Software as a Service poprzez udzielenie przez Dostawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy określonej liczby Licencji dostępowych do Aplikacji.
 4. Usługobiorca – placówka służby zdrowia, tj. podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, która złożyła wiążące Zamówienie na udostępnienie Aplikacji będąca indywidualną praktyką lekarską lub placówką zrzeszającą lekarzy różnych specjalizacji.
 5. Aktualizacja – zmiany w Aplikacji dokonywane przez Dostawcę Usługi w okresie jej udostępniania Usługobiorcy obejmujące: zmianę interfejsu, eliminację błędów, nowe funkcjonalności oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów polskiego prawa,
 6. Awaria – zakłócenie skutkujące przerwą w świadczeniu Usługi lub istotnym obniżeniem jakości świadczonej Usługi.
 7. Baza danych – zbiór danych utworzony i wprowadzony do Aplikacji przez Usługobiorcę, do którego dostęp mają Użytkownicy po stronie Usługobiorcy oraz Dostawca Usługi, możliwy do modyfikowania przez Użytkowników Usługobiorcy.
 8. Backup – wykonanie przez Dostawcę Usługi kopii bezpieczeństwa danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Aplikacji, zezwalającej na odtworzenie i przywrócenie środowiska po wystąpieniu Awarii oraz odtworzenie oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.
 9. Cennik – umieszczony na stronie Termini.app i w zakładce Abonamenty.
 10. Dzień roboczy – dzień powszedni od poniedziałku do piątku w godzinach roboczych 9.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Hasło – indywidualny ciąg znaków przypisany do konkretnego Użytkownika po stronie Usługobiorcy, zabezpieczający dostęp do Aplikacji.
 12. Konto – wydzielona przestrzeń Aplikacji, zabezpieczona Loginem i Hasłem, do którego dostęp posiada wyłącznie Usługobiorca.
 13. Licencja dostępowa – dokument prawny upoważniający do dostępu i korzystania z własności przemysłowej należącej do Dostawcy Usługi, stanowiącej Aplikację. Liczba Licencji dostępowych odpowiada liczbie jednoczesnych Użytkowników Aplikacji po stronie Usługobiorcy.
 14. Login – indywidualny ciąg znaków przypisany do określonego Użytkownika Aplikacji po stronie Usługobiorcy, umożliwiający identyfikację Użytkownika w celu zapewnienia jego dostępu do Aplikacji i weryfikacji posiadania przez niego Licencji dostępowej.
 15. Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy liczony od dnia nadania dostępu do Aplikacji.
 16. Serwerownia – profesjonalne centrum danych znajdujące się w Polsce wyposażone w infrastrukturę sprzętową umożliwiającą wykonywanie Usługi.
 17. Siła Wyższa – oznacza wydarzenia nieprzewidywalne oraz wydarzenia znajdujące się poza kontrolą Stron, które zakłócają lub uniemożliwiają realizację wzajemnych zobowiązań przez Strony.
 18. Urządzenie końcowe – komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne Usługobiorcy.
 19. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.0.344 t.j.),
 20. Użytkownik – osoba posiadająca dostęp do Aplikacji i korzystająca z niej po stronie Usługobiorcy.
 21. Główny Użytkownik – Użytkownik po stronie Usługobiorcy, który posiada uprawnienia do tworzenia dostępów do Aplikacji innym Użytkownikom poprzez nadawanie im ról – uprawnień, Haseł pierwszorazowych oraz Loginów.

§3 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługa obejmuje świadczenie przez Dostawcę Usługi na rzecz Usługobiorcy:
  • dostępu do Aplikacji,
  • wykonywania aktualizacji,
  • wykonywania backupów,
  • wsparcia dla Użytkowników.
 2. Dostawca Usługi zastrzega, że Aplikacja udostępniana jest Usługobiorcy „as it is”, czyli taką jaką ona jest w chwili złożenia zamówienia.
 3. Indywidualne dostosowanie Aplikacji możliwe jest w drodze oddzielnej umowy.
 4. W ramach złożonego Zamówienia Strony określają liczbę licencji dostępowych do Aplikacji po stronie Usługobiorcy. Usługobiorca może w każdym czasie udostępniania Aplikacji złożyć zamówienie na zmianę taryfy ze skutkiem na początek kolejnego Okresu rozliczeniowego.
 5. Dostawca Usługi gwarantuje jakość Usługi SLA na poziomie 97%. Poziom SLA oznacza zapewnienie przez Dostawcę Usługi ciągłości działania Usługi bez Awarii przez czas nie krótszy niż wynika to z iloczynu poziomu SLA i liczby godzin w miesiącu. Poziom SLA, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie uwzględnia czasu obejmującego czynności, o których mowa w § 10 ust. 5 poniżej.

§4 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Usługi, Usługobiorca winien posiadać aktywny adres e-mail oraz Urządzenie końcowe.
 2. Usługobiorca musi posiadać na swoich Urządzeniach końcowych poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową. Dostawca Usługi zaleca korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer/Microsoft Edge – w wersji aktualnej udostępnionej przez danego producenta, jednak nie starszej niż 12 miesięcy oraz możliwość zapisu plików cookies.
 3. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji konieczne jest zainstalowanie programu otwierającego pliki w formacie *PDF oraz włączenie obsługi języka Javascript.

§5 Zasady dostępu do Aplikacji

 1. Świadczenie Usługi jest odpłatne i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie zgodnie z Cennikiem.
 2. Umowa o świadczenie Usługi może zostać zawarta poprzez wypełnienie e-formularza na stronie internetowej Dostawcy Usługi oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, a także dokonanie zapłaty opłaty abonamentowej z wykorzystaniem Serwisu Płatności.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest uiszczenie z góry przez Usługobiorcę opłaty abonamentowej za pierwszy Okres rozliczeniowy.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzania bezpłatnych okresów testowych, uprawniających do uzyskania dostępu do Aplikacji, w celach testowych, w okresie wyznaczonym przez Dostawce Usługi. Po zakończeniu okresu testowego, Warunkiem dalszego korzystania z Aplikacji jest uiszczenie z góry przez Usługobiorcę opłaty abonamentowej za pierwszy Okres rozliczeniowy.
 5. Po otrzymaniu przez Dostawcę Usługi potwierdzenia dokonania opłaty. Usługobiorcy zostaje utworzone Konto i rozpoczyna się świadczenie Usługi. Zasady pierwszego logowania określa §6 Regulaminu.
 6. Podane przez Usługobiorcę w e-formularzu dane, powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W okresie świadczenia Usługi, Usługobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany. W przypadku braku wykonania tego obowiązku, bądź wykonania go w sposób nienależyty, wszelkie informacje i dokumenty wysłane przez Dostawcę Usługi do Usługobiorcy na dotychczasowe dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.
 7. W przypadku nieuiszczenia przez Usługobiorcę opłaty abonamentowej w którymkolwiek z kolejnych Okresów rozliczeniowych w wymaganym terminie, Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi. i przełączenia Aplikacji w stan pasywny, który uniemożliwia wprowadzanie i edycję danych przez Usługobiorcę. Po zalogowaniu nastąpi automatyczne przekierowanie na ekran płatności. Przywrócenie dostępu do Aplikacji następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności przez Dostawcę Usługi.
 8. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi, jeżeli Usługobiorca:
  • swoim działaniem lub zaniechaniem będzie zmierzał do naruszenia bezpieczeństwa danych wprowadzonych do Aplikacji, a w szczególności jeśli podejmie nieuprawnioną próbę dostępu do Aplikacji;
  • dokonuje czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem,
  • swoim działaniem lub zaniechaniem zmierza do wyrządzenia albo wyrządza szkodę Dostawcy Usługi, jego klientom lub kontrahentom.
 9. Zaprzestanie świadczenia Usługi, o którym mowa w ust. 7, jest równoznaczne z zaprzestaniem realizacji Usługi przez Dostawcę Usługi ze skutkiem natychmiastowym.

§6 Nadanie dostępu i pierwsze logowanie do Aplikacji

 1. Po rozpoczęciu świadczenia Usługi przez Dostawcę Usługi, na adres e-mail podany przy wypełnianiu e-formularza zostanie wysłana wiadomość zawierającą link aktywacyjny wraz z Loginem oraz Hasłem jednorazowym dla Głównego Użytkownika, które należy zmienić w trakcie pierwszego logowania. Zmiana Loginu możliwa jest wyłącznie na pisemny wniosek Usługobiorcy.
 2. Wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie Haseł i Loginów Użytkowników ponosi Usługobiorca. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Hasło lub Login posiada osoba nieuprawniona, Usługobiorca powinien niezwłocznie zmienić Hasło oraz poinformować Dostawcę Usługi o przyczynie tej zmiany.
 3. W celu dodatkowej ochrony dostępu do Aplikacji, Usługobiorca zobowiązany jest do zmiany Hasła co najmniej raz na 30 dni. Zmiana Hasła zostanie wymuszona przez Aplikację.

§7 Opłaty

 1. Szczegółowe dane dotyczące wysokości opłat za korzystanie z Termini.app znajdują się w Cenniku na stronie Termini.app.
 2. Ceny podane na Termini.app i w zakładce Abonamenty zamieszczone przy danej Usłudze stanowią ceny netto i określone są w złotych polskich. Usługodawca wystawi fakturę VAT po opłaceniu abonamentu przez Użytkownika.
 3. Kwota opłaty za wykonaną Usługę Elektroniczną jest wnoszona za cały okres z góry i nie podlega zwrotowi nawet jeśli Użytkownik wcześniej z niej zrezygnuje.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 5. Płatności dokonywane są za pośrednictwem serwisu tpay.com. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie Termini.app oraz na stronie www.tpay.com.

§8 Prawa i obowiązki stron

 1. Dostawca Usługi zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Administratorem danych, w tym danych osobowych, wprowadzonych i przechowywanych w Aplikacji jest wyłącznie Usługobiorca, który w pełni decyduje o celach i środkach ich przetwarzania.
 3. Wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych, w szczególności za tworzenie, zmienianie, przeglądanie i usuwanie danych, ponosi Usługobiorca.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, w szczególności do podania prawdziwych informacji w trakcie rejestracji, niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany oraz terminowego regulowania opłat.
 5. Usługobiorca nie jest uprawniony do przenoszenia praw wynikających ze złożonego Zamówienia na osoby trzecie.
 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Użytkowników.
 7. Usługobiorca jest uprawniony do założenia w Aplikacji wyłącznie jednego Konta, które będzie obsługiwane przez wszystkich Użytkowników w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych Licencji dostępowych.
 8. Usługobiorca oświadcza, że wszystkie podane dane są aktualne, zgodne z prawem i stanem faktycznym.
 9. W przypadku stwierdzenia rejestracji przez Usługobiorcę kilku Kont, Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do tych Kont i zaprzestania realizacji Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Zabrania się wprowadzenia przez Usługobiorcę do Aplikacji danych i treści o charakterze bezprawnym.
 11. Dostawca Usługi podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania Aplikacji pod względem technicznym oraz dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Usługobiorcy najwyższą jakość świadczonej Usługi.
 12. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do:
  • zapowiedzianych okresowych przerw technicznych,
  • wykonywania Aktualizacji Aplikacji w godzinach 22:00-6:00.
 13. Dostawca Usługi nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej,
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
  • działaniem osób trzecich,
  • przyczynami niezależnymi od Dostawcy Usługi.
 14. Dostawca Usługi nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę lub któregokolwiek z Użytkowników, Loginu lub Hasła do Konta osobom nieuprawnionym.
 15. Dostawca Usługi oświadcza, że wszystkie wprowadzone przez Usługobiorcę do Aplikacji dane są przechowywane w zewnętrznej Serwerowni na mocy odrębnych umów. Zmiana lokalizacji Serwerowni nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu ani Zamówienia.

§9 Tryb zgłaszania awarii

 1. Dostawca Usługi przyjmuje zgłoszenie o Awarii Aplikacji za pośrednictwem e-formularza dostępnego na: termini.app
 2. W e-formularzu Usługobiorca jest obowiązany podać opis Awarii.
 3. Zgłoszenie dokonane w czasie innym niż godziny robocze w Dniu roboczym uznaje się za dokonane w pierwszej godzinie roboczej Dnia roboczego, w którym dokonano zgłoszenia lub najbliższego Dnia roboczego następującego po dniu dokonania zgłoszenia.

§10 Tryb naprawy awarii

 1. Dostawca Usługi podejmuje czynności zmierzające do usunięcia Awarii na podstawie zgłoszenia oraz dokonuje weryfikacji zasadności zgłoszenia.
 2. Usługobiorca dołoży wszelkich starań w celu umożliwienia upoważnionemu personelowi Dostawcy Usługi dokonania naprawy zgłoszonej Awarii, a w szczególności zapewni zdalny dostęp do urządzenia końcowego.
 3. Dostawca Usługi nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie Awarii, spowodowane niewypełnieniem przez Usługobiorcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Dostawca Usługi, celem efektywnego usunięcia Awarii, w jak najkrótszym czasie podejmie czynności zmierzające do zminimalizowania skutków Awarii, poprzez określenie działań naprawczych możliwych do podjęcia przez personel Dostawcy Usługi lub personel Usługobiorcy.
 5. Dostawca Usługi dołoży starań, aby podjęcie działań dotyczących usunięcia Awarii nastąpiło w możliwie krótkim czasie tak, aby uciążliwość spowodowana jej istnieniem była dla Usługobiorcy jak najmniej kłopotliwa, nie dłużej jednak niż 16 godzin roboczych od momentu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia serwisowego.
 6. Realizacja zgłoszenia w terminie podanym w ust. 5 powyżej obowiązuje, jeżeli przyczyna zgłoszenia serwisowego wystąpiła po stronie Dostawcy Usługi.
 7. Usługobiorca zostanie poinformowany elektronicznie przez Dostawcę Usługi o usunięciu Awarii.
 8. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo rozwiązywania szczególnie złożonych problemów w drodze Aktualizacji Aplikacji.
 9. Realizację zgłoszenia uznaje się za zakończoną z chwilą usunięcia Awarii.

§11 Procedura zwrotu danych

 1. W przypadku danych mających charakter danych medycznych, stanowiących dokumentację medyczną, na wniosek Usługobiorcy złożony za pośrednictwem e-formularza, o którym mowa w § 9 Regulaminu do dnia wygaśnięcia Usługi, Dostawca usługi zwróci Usługobiorcy dane wskazane w e-formularzu.
 2. Zwrot danych następuje elektronicznie w formie zaszyfrowanego pliku w formacie .zip na adres mailowy wskazany w e-formularzu wraz z hasłem wysłanym zewnętrznym kanałem na podany nr telefonu.
 3. Zwrot danych nastąpi w terminie 7 dni do dnia wygaśnięcia Usługi.
 4. W celu zapewnienia Usługobiorcy możliwości ponownego przekazania danych, w przypadku błędów technicznych uniemożliwiających odczytanie pliku, Dostawca zastrzega, iż okres karencji w zakresie przechowywania kopii przekazanych danych wynosi 30 dni od dnia wygaśnięcia Usługi.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie przez Usługobiorcę terminów do złożenia wniosku o zwrot danych.

§12 Prawo własności intelektualnej

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich, w szczególności wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 2. Wszelkie prawa do Termini.app, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

§13 Ochrona danych

 1. Dostawca Usługi oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1, dalej jako RODO).
 2. Dostawca Usługi może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę na jego polecenie i na podstawie odrębnej umowy wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego wykonania Zamówienia. Dostawca Usługi przetwarza takie dane jak:
  • Imię i nazwisko, nazwa firmy,
  • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • Numer telefonu,
  • Numer NIP,
  • Adres e-mail.
 3. Dostawca Usługi zobowiązuje się wówczas do:
  • uzyskania od osób, które zostały przez niego upoważnione do przetwarzania danych w celu wykonaniu Zamówienia, udokumentowanych zobowiązań do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnienia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  • zapewnić ochronę danych i podjąć środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO,
  • odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”),przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego),
  • biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagania Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa osoby, której dane dotyczą”),
  • współpracy z Usługobiorcą przy wykonywaniu przez niego obowiązków określonych w art. 32−36 RODO,
  • ograniczenia dostępu do danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest niezbędny dla realizacji Zamówienia oraz do zapewnienia tym odpowiedniego szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
  • prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, w tym rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania, dokonywanych w imieniu Usługobiorcy;
  • powiadomienia Usługobiorcy o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwienia Usługobiorcy uczestnictwa w czynnościach wyjaśniających i informowania Usługobiorcy o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 powyżej, Dostawca Usługi oświadcza, że nie przekazuje danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) ani nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.

§14 Dane statystyczne

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na cykliczne pobieranie i wykorzystanie przez Dostawcę Usługi zanonimizowanych danych statystycznych oraz ich udostępnianie podmiotom trzecim wyłącznie dla potrzeb sporządzenia analiz statystycznych, których wyniki będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Usługobiorca zapewni, aby dane statystyczne, o których mowa w ust. 1, nie stanowiły w żadnym zakresie danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO, w szczególności zapewni aby danych osobowych, których dotyczy statystyka nie można było zidentyfikować.

§15 Odpowiedzialność dostawcy usługi

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest jedynie do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
 2. Usługodawca nie udziela gwarancji, że Termini.app jest wolne od wad.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub wszelkiego rodzaju innym sprzęcie używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Aplikacji, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z tej Usługi..
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Termini.app wywołane działaniem Siły wyższej, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkownika.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Termini.app w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Użytkownik, który udostępnia hasła dostępu do Konta innym podmiotom, jest zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie szkody dokonane za pomocą przekazanego hasła Użytkownika.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, niezależnie od jego winy.

§16 Rozstrzyganie sporów

 1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich zaistniałych problemów i nieprzewidzianych sytuacji, zgodnie z zasadami dobrej współpracy, uwzględniając interesy każdej ze Stron.
 2. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Dostawcy Usługi.

§17 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest publiczny, nieodpłatny oraz dostępny pod adresem termini.app/regulamin, a jego treść może zostać utrwalona w każdym momencie poprzez wydrukowanie, pobranie lub jej zapisie na nośniku zewnętrznym.
 2. Dostawca Usługi zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Informacje o zmianie Regulaminu wraz z nowa treścią Regulaminu Dostawca Usługi zamieszcza na stronie internetowej termini.app/regulamin, na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian.
 4. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu, Usługobiorca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Zamówienia. W takim przypadku realizacja Zamówienia zostanie zaprzestana z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, w którym złożono oświadczenie.
 5. W przypadku wątpliwości co do stosowania Regulaminu, Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego zapisów, a Usługobiorca ma prawo zwrócić się do niego o właściwą wykładnię.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.